Gốc > Lời ngỏ-CaoNguyenMâytrắng > Lời ngỏ-Mây trắng >

Đường Dẫn: Tuyển sinh vào: Đại học, lớp10 , (vàTNTHPT)

1.DD-2010_Đường Dẫn Tuyển sinh vào Đại học, lớp10, -,TN THPT)       -(3049) 

Bấm vào dòng chử ‘màu xanh’ để xem:

 II-a. ĐẠI HỌC  

2010. khối khốiA, Hướng dẫn, Đáp án :

 CHÍNH THỨC :

2010 ToanA Ct  De & Da

2010 VatLyA Ct De  & Da

2010 HoaA Ct De & Da

THAM KHẢO :

>>> 2010  Toán ĐH kA ,Đề Và Gợi Ý bài giải .

>>> 2010  Lý ĐH kA ,Đề Và Gợi Ý bài giải của môn Lý, chiều nay 4.7 M ..5

>>> 2010 Lý ĐH  kA Đề Và Gợi Ý bài giải của môn Lý, chiều nay 4.7 M136

>>> 2010 Toán  ĐH kA, Đề Và Đáp án Chính thức  

>>> 2010 Lý ĐH kA, 06Đề Và Đáp án Chính thức

>>> 2010 Hoá  ĐH kA, 06Đề Và Đáp án Chính thức

 

2010. khốiB, Hướng dẫn, Đáp án :

 CHÍNH THỨC :

>>> De Sinh B

>>>De_Hoa_B

>>> De Toan B

>>>  2010 Da SinhB Ct

>>> 2010 Da HoaB Ct_

>>> 2010 Da

ToanB ct

THAM KHẢO :

>>> 2010 TOÁN khoiB-DH Lời Giải ngay 9. 7

>>> 2010 De  Toan KhoiB DH ngay 9.7.

>>> 2010 SinhDH kB Gợi ý Giải, ngay 9/7,

>>> 2010 De SinhDH kB M615, ngay 7.9

>>> 2010 HOÁ DH kB Gợi ý Giải, ngay10/7,  

>>> De De HOÁ

:

2010. khối C, Hướng dẫn, Đáp án :

CHÍNH THỨC :

De DiaC Ct

De SuC Ct

De VanC Ct

2010 Da DiaC  Ct ( Chính thức )

2010 Da SuC Ct

2010 Da VanC Ct

2010 Dap an  Dia kC ngay 10.7

2010 DịaDH khoiC De, sang 10.7

THAM KHẢO :

>>> 2010 VanDH  kC  GỢI Ý giải ngay 9/7,

>>> 2010 De Van khoiC ngay 9.7

 

>>> 2010 SỬ DH kC ngay 9. 7

>>> 2010 De Su kC ngay 9.7

>>>DeSu_kC-20

>>> 2010_DịaDH khoiC GoiY,De, sang10.7

 

2010. khối D, Hướng dẫn, Đáp án :

 

VĂN CHÍNH THỨC :

De Van D

2010 -Đáp án chính thức môn Văn khối D

THAM KHẢO :

>>> 2010 Van DH kD GợiÝ Giải, ngay 9/7,  

>>> 2010 Van khoiD DH ngay 9.7

2010. 9.7 Van khoiD 2

TOÁN CHÍNH THỨC :

De Toan D

2010 Đáp án chính thức môn Toán khối D

THAM KHẢO :

>>> 2010 TOÁN kD DH Lời Giải ngay 9. 7

>>> De Toan kD DH ngay 9.7

ANH CHÍNH THỨC :

De Anh D  

2010 Đáp án chính thức môn Anh khối D

THAM KHẢO :

2010 Anh DH khoiD DapA Mã 358

2010 Anh DH khoiD  GỢI Y

*>>>Đáp án chính thức môn tiếng Đức khối D <<< 2010  De DucD

*>>>Đáp án chính thức môn tiếng NHAT khối D <<< 2010  De NhatD

*>>>Đáp án chính thức môn tiếng NGA khối D <<< 2010  De NgaD 

*>>>Đáp án chính thức môn tiếng Pháp khối D <<< 2010 De PhapD

*>>>Đáp án chính thức môn tiếng Trung khối D <<< 2010 De TrungD

 

THAM  KHẢO :*************************************        : ; ;

>>> ĐH_'Cái đẹp cứu vớt con người'-trong VO NHAT_KimLân

>>> (có cả ở trang 2009):Khi phân tích'Vợ nhặt'

>>> 09  Kim Lân-sự im lặng của nỗi buồn

>>> 09  Văn hóa LÀNG trong truyện ngắn Kim Lân ... phần Mở đầu

>>> 09  Lão Hạc-trong làng văn ngày ấy_Phạm Tiến Duật

>>> 09  Khi phân tích'Vợ nhặt'-2

>>> *2007_VĂN kD-Bài đạt 9,5 điểm

>>> *2006_ khối C_Gợi ý giải đề thi môn Lịch sử , đợt...

>>> 06   CÁCH CẢM NHẬN, PHÂN TÍCH MỘT TÁC PHẨM ... ĐẠT ĐIỂM THỦ KHOA

>>> 06   Đề và Bài văn đạt điểm 10 trong ... tuyển sinh ĐH 2005

.......

2009_ĐH_

Hướng dẫn-Đáp án

2008_ĐH_

Hướng dẫn-Đáp án

2007_ĐH_

Hướng dẫn-Đáp án

2006_ĐH_

Hướng dẫn-Đáp án

Khối A

>>> 09_DA_Hoa_

>>> 09_De_Hoa_

>>> 09_DA_Ly_A

09_De_Ly_A

09_DA_Toan

09_De_Toan

Khối B

09_DA_Sinh

09_De_Sinh

09_DA_Hoa_

09_De_Hoa_

09_DA_Toan

09_De_Toan

Khối C

09_DA_Dia_

09_De_Dia_

09_DA_Su_C

09_De_Su_C

09_DA_Van_

09_De_Van_

 

Khối D

09_DA_Toan

09_De_Toan

09_DA_Van_

09_De_Van_

09_DA_Anh_

09_De_Anh_

09_DA_Trung

09_De_Trung

09_DA_Phap

09_De_Phap

09_DA_Nhat

09_De_Nhat

09_DA_Nga_

09_De_Nga_

09_DA_Duc_

09_De_Duc_

 

Khối A

>>> DA_Hoa_A

>>> De_Hoa_A

>>> DA_Ly_A

De_Ly_A

DA_Toan_A

De_Toan_A

Khối B

DA_Sinh_B

De_Sinh_B

DA_Hoa_B

De_Hoa_B

DA_Toan_B

De_Toan_B

Khối C

DA_Dia_C

De_Dia_C

DA_Su_C

De_Su_C

DA_Van_C

De_Van_C

 

Khối D

08_DA_Toan D

08_De_Toan D

08_DA_VanD_

08_De_VanD_

08_DA_AnhD_

08_De_AnhD_

08_DA_TrungD

08_De_Trung

08_DA_Phap

08_De_Phap

08_DA_Nhat

08_De_Nhat

08_DA_Nga_

08_De_Nga_

08_DA_Duc_

08_De_Duc_

 

Khối A

>>> DA_Hoa_A

>>> De_Hoa_A

>>> DA_Ly_A

De_Ly_A

DA_Toan_A

De_Toan_A

Khối B

DA_Sinh_B

De_Sinh_B

DA_Hoa_B

De_Hoa_B

DA_Toan_B

De_Toan_B

Khối C

DA_Dia_C

De_Dia_C

DA_Su_C

De_Su_C

DA_Van_C

De_Van_C

 

Khối D

2007_VĂN kD-Bài đạt 9,5 điểm

DA_Phap_D

De_Phap_D

DA_Trung_D

De_Trung_D

DA_Nga_D

De_Nga_D

DA_Toan_D

De_Toan_D

DA_Van_D

De_Van_D

100.DA_Anh_D

101.De_Anh_D

 

 

Khối A

>>> 06_Toan khoi A, ngay4.7

>>> DA_Hoa_A

>>> De_Hoa_A

DA_Ly_A

De_Ly_A

DA_Toan_A

De_Toan_A

Khối B

DA_Sinh_B

De_Sinh_B

De_Hoa_B

DA_Toan_B

De_Toan_B

Khối C

06GợiýSử,đợt

DA_Dia_C

De_Dia_C

DA_Su_C

De_Su_C

DA_Van_C

De_Van_C

Khối D

CÁCH CẢM NHẬN, PHÂN TÍCH MỘT TÁC PHẨM ... ĐẠT ĐIỂM THỦ KHOA

Đề và Bài văn đạt điểm 10 trong ... tuyển sinh ĐH 2005

DA_Trung_D

De_Trung_D

DA_Phap_D

De_Phap_D

DA_Nga_D

De_Nga_D

DA_Toan_D

De_Toan_D

DA_Van_D

De_Van_D

DA_Anh_D

De_Anh_D

 

 

II-b.  ĐẠI HỌC   :DA UP  “ĐẠI HỌC”_lần1 (kiểm traDEN 20-5-10)   :

>>>  2009-VanKhoiD__De & Da   /1                     >>> dA THI ĐH VẬT LÝ (1de&1da)-2003

>>> Nga-Khoi D_De & Da   /3                                 >>> DE THI ĐH VẬT LÝ (1de&1da)-2003

>>> Anh_banB_De & Da   /6                                   >>> dap-an-ly-khoiA-2002

>>> DiaKhoiC__De & Da_2009              >>> de th thu DH--BACH-KHOA-HA-NOI

>>> AnhKhoiD_De & Da   /4                                   >>> de-ly-khoiA-2002

>>> SuKhoiC__De & Da                     >>> ky-thi-thu-dai-hoc-mon-vat-ly-...

>>> VanKhoiC_De & Da                     >>> de-thi-thu-dai-hoc-mon-vat-ly-...

>>> VanKhoiD__De & Da                    >>> de-thi-thu-dai-hoc-thtp-yen-lac_9

>>> sóng Cơ và sóng Âm_63 Câu hỏi ...        >>> de-thi-thu-dai-hoc-thpt-tien-d...

>>> Hat nhan nguyen tu_90 cau trac...         >>> de-thi-thu-dai-hoc-thpt-hn_9

>>> 2009_DeVatliACt_M915  /2                            >>> de-thi-thu-dai-hoc-mon-vat-ly-...

>>> 80 cau trac nghiem _Song Anh s...         >>> de-thi-thu-dai-hoc-mon-vat-ly-...

>>> 2009_DeVatliACt_M486   /1                           >>> de-thi-thu-dai-hoc-mon-vat-ly-...

>>> 2009_DaVatliACt   /0                                        >>> de-thi-thu-dai-hoc-mon-vat-ly02_9

>>> De_Ly_A-CD_M849   /1                                   >>> de-thi-thu-dai-hoc-de-005-dh-b...

>>> DA_Ly_A(mã-126-239-345-527-750...   /1  >>> de-thi-thu-dai-hoc-de-005-dh-b...

>>> da-vat-ly-2008-6de                      >>> de-thi-thu-dai-hoc-de-005-dh-b...

>>> dA THI ĐH VẬT LÝ (1de&1da)-2006     >>> de-thi-thu-dai-hoc-de-005-dh-b...

>>> dA THI ĐH VẬT LÝ (1de&1da)-2004_/0    >>> de-thi-thu-dai-hoc-de-005-dh-b...

>>> DE THI ĐH VẬT LÝ (1de&1da)-2004  /0   >>> (de-thi-hoc-ky-2-thtp-le-hong-p...)

....

I-a. Cho em vào lớp 10 :

           TRANG-2010,2011 :

                      **KHỐI CHUNG* :

1.       2010,2011_'Cần điều chỉnh đáp án môn Văn' Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 của TpHCM

2.       2010,2011_VĂN  tsLop10 GoiY giai_DaNang   word

3.       2010,2011_VĂN  tsLop10-GoiY giai_HaNoi    word

4.       2010,2011_VĂN  tsLop10-GoiY giai_HCM    word

5.       2010,2011_TOAN tsLop10-GoiY giai_HaNoi    word

6.       2010,2011_TOAN tsLop10-GoiY giai_HCM    word

7.       2010,2011_ TOAN tsLop10-GoiY giai_DaNang    word

8.       2010,2011_Anh tsLop10 GoiY giai_TPHCM    word

9.       2010,2011_Anh tsLop10 GoiY  giai_DaNang    word

10.    2010_Toan-tuyenS Lop10-GoiY-loi-giai_HaNoi

11.    2010_Phap- tsLop10_De

12.    2010_Phap- tsLop10_Da

13.    2010_NHAT- tsLop10_De

14.    2010_NHAT- tsLop10_Da

15.    2010_Van- tsLop10_De

16.    2010_Van- tsLop10_Da

17.    2010_TOAN- tsLop10_De

18.    2010_TOAN- tsLop10_Da

19.    2010_Anh- tsLop10_De

20.    2010_Anh- tsLop10_Da

                       **KHỐI CHUYÊN* :

21.    2010_DE-Hoa-CHUYEN-TS10_HCM

22.    2010_DA-Hoa-CHUYEN-TS10_HCM

23.    2010_DE-LY-CHUYEN-TS10_HCM

24.    2010_DA-LY-CHUYEN-TS10_HCM

25.    2010_DE-Anh-CHUYEN-TS10_HCM

26.    2010_DA-Anh-CHUYEN-TS10_HCM

27.    2010_DE-Van-CHUYEN-TS10_HCM

28.    2010_DA-Van-CHUYEN-TS10_HCM

29.     2010_DE-Toan-CHUYEN-TS10_HCM

30.    2010_DA-Toan-CHUYEN-TS10_HCM

31.    2010_DA-Sinh-CHUYEN-TS10_HCM

32.    2010_DA-Sinh-CHUYEN-TS10_HCM

33.    - - - -

34.    2010_ Toán- tuyển sin lớp 10- Gợi ý ... _ sáng 22.6_TpHCM  

35.    2010_TOAN- tsLop10-GoiY giai_Hà Nội

36.    2010_ Văn- tuyển sin lớp 10- Gợi ý ... _ sáng 22.6_Hà Nôi

TRANG-2009:

37.    THI THU và GOI Y-De thi VĂN tuyể sinh lớp10.20 2011_2

38.    THI THU và GOI Y-De thi VĂN tuyể sinh lớp10.20 2011

39.    2009_Gợi ý giải đề -Văn(120 ph_1Font_T Tuyen S lop10 _Ha Noi

40.    2009_Gợi ý giải đề -VănCHUYÊN (150ph)_tu s lớp 10_ TP.HCM

41.    2009_Gợi ý giải đề -Văn(120p s lớp 10_ TP.HCM

42.    2009_Gợi ý giải đề -Văn(120p s lớp 10_ TP.HCM

43.    2009_Gợi ý giải đề -Văn(120p s lớp 10_ Hà Nội

44.    2009_Gợi ý giải đề - Toan CHUYEN (150ph)_tu s lớp 10_ TP.HCM

45.    2009_Gợi ý giải đề - TOÁN (120ph)_tu s lớp 10_ TP.HCM

46.    2009_Gợi ý giải đề - TOÁN (120ph)_tu s lớp 10_ HÀ NỘI

47.    2009_Gợi ý giải đề - TOÁN (120ph)_tu s lớp 10_ HÀ NỘI

48.    2009_Gợi ý giải đề - Anh CHUYÊN (120ph)_tu s lớp 10_ TP.HCM

49.    2009_Gợi ý giải đề -tiếng Anh (60ph)_tuy s lớp 10_ TP.HCM

TRANG-2008:

50.    2008- ĐỀ Chính thức-Toan-(120ph)-tuyển s lớp 10_ HÀ NỘI, 18-6

51.    2008_Gợi ý giải đề -Văn-(120ph)_tuyển s lớp10 _ HÀ NỘI, 18-6

52.    2008- hướng dẫn chấm thi -Văn CHUYÊN(150 ph) tuyển s lớp10- Hưng Yên

53.    2008- Goi y ga bai -Văn (90ph) tuyển S lớp10- Hưng Yên

54.    2008-goiybaigaiVAN-DaNang

55.    2008-goiybaigiaiTOAN-DaNang

56.    2008_Gợi ý giải đề-tiếng Anh CHUYÊN tuyển s lớp 10_TP.HCM

57.    2008_Gợi ý giải đề-tiếng Anh-60ph_t s lớp 10 _TP.HCM

58.    2008_Gợi ý giải đề -Văn CHUYÊN(150ph) tuyen s lớp 10_ TP.HCM

59.    2008_Gợi ý giải đề -Văn (120ph)_tuyen s l�

60.   ...

TIẾP Ở DƯỚI >>>>>>>>>>
Nhắn tin cho tác giả
Trần Đức Ninh @ 01:26 06/06/2011
Số lượt xem: 22557
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến